Inventors on Omron Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Omron Corporation for 2017.
Note: Some Omron Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Omron Corporation patents

Fumiji Aita

Hajime Umeki

Hiromitsu Kokabu

Hiroshi Nakajima

Hiroyuki Hazeyama

Hiroyuki Mino

Junichi Kawano

Junichi Tanaka

Katsutoshi Kondo

Kazuhira Izawa

Kazushi Yoshioka

Kengo Ichimura

Kenji Shinohara

Kenji Takahama

Mamiko Naka

Mao Ogimoto

Masao Shimizu

Naoki Torikai

Naoki Tsuchiya

Naotsugu Ueda

Ryota Yamada

Shinya Nakagawa

Takashi Hyodo

Takeo Nishikawa

Toshiyuki Yokoi

Tsuyoshi Hamaguchi

Yoshihito Hama

Yoshinori Konishi

Yoshitaka Tsurukame

Yuki Inoue

Yusuke Taniguchi

Yusuke Yamaji

Yutaka Hata

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Omron Corporation patents